Pateicības akcija “Pasaki paldies Skolotājam!”

Neierasta un sarežģīta ir bijusi šī mācību gada nogale ikvienam. Katrs no mums lielākā vai mazākā mērā ir pārdzīvojis visu emociju gammu: no bailēm un izmisuma līdz gandarījumam un pateicībai. Bez šaubām, esam veikuši daudz jaunu atklājumu par lietām, procesiem, cilvēkiem un katrs par sevi pašu. Ceru, ka jauno pieredzi pratīsim likt lietā arī turpmāk; ticu, ka stiprināsim savstarpējās attiecības un slīpēsim saskarsmes prasmes; esmu pārliecināta, ka spējam novērtēt citu cilvēku līdzās būšanu, palīdzību un atbalstu.

Dārgie vecāki!

Izsakām Jums visdziļākās pateicības vārdus, jo attālinātās mācības nāca Jums virsū kā negaidīts pārsteigums un nežēlīgs pārbaudījums. Vienā mirklī Jūs kļuvāt par īstiem attālinātā mācību procesa menedžeriem, nodrošinot savam bērnam mācību vidi un saplānojot dienas režīmu. Īpaša pateicība tiem vecākiem, kuri izmantoja šo laiku, lai attīstītu savam bērnam patstāvīgās mācīšanās iemaņas un attālinātās komunikācijas prasmes, tā vietā, lai pašiem skaidrotu mācību vielu un kopā pildītu pārbaudes darbus. Mācīt, skaidrot un atbildēt uz jautājumiem bija, ir un būs skolotāja profesionālais pienākums.

Arī skolotājiem attālinātās mācības kļuva par izaicinājumu, jo nācās īsā laikā pārveidot mācību procesu un apgūt trūkstošās zināšanas un prasmes.

Mīļie bērni un vecāki, novērtējiet savu skolotāju nesavtīgu, radošu un precīzu rīcību, organizējot attālinātās mācības!

Un tāpēc Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde aicina ikvienu iesaistīties pateicības akcijā “Pasaki paldies Skolotājam!”, izvēloties to Skolotāju, kuram pateikt vislielāko paldies par kopā pavadītajiem diviem attālināto mācību mēnešiem. Savus pateicības vārdus un novēlējumus varat ierakstīt šeit līdz 2020.gada 15.jūnijam: https://docs.google.com/forms/d/15PaY3PTQTOhGA4OQD54jEQIycrl0LMViMZqBwL5yDJI/edit

Patiesā cieņā
Marina Isupova

«Скажи спасибо Учителю!»

Непривычным и сложным выдалось окончание этого учебного года. Каждый из нас в большей или меньшей степени пережил всю палитру эмоций: от страх и отчаяния до удовлетворения и благодарности. Без сомнения, мы совершили много новых открытий о вещах и процессах, о людях и о себе самих. Надеюсь, что свой новый опыт сумеем применить и в дальнейшем; верю, что продолжим укреплять взаимоотношения и совершенствовать навыки общения; уверена, что мы способны оценить присутсвие рядом с нами других людей, их помощь и поддержку.

Дорогие  родители!

Выражаем Вам свою глубочайшую благодарность,  для которых удалённое обучение стало сюрпризом и безжалостным испытанием. В одно мгновение родители превратились в менеджеров процесса удалённого обучения, обеспечивая своим детям всё необходимое для учёбы. Особая благодарность тем родителям, которые использовали это время для того, чтобы привить своим детям навыки самостоятельного обучения и удалённого общения, а не старались сами объяснять учебный материал и выполнять проверочные работы. Учить, объяснять и отвечать на вопросы было, есть и будет профессиональной обязанностью учителя.

И для учителей удалённое обучение стало вызовом, поскольку в короткий срок им пришлось перепланировать учебный процесс и освоить недостающие знания и навыки.

Дорогие дети и родители, оцените бескорыстную, творческую и пунктуальную работу учителей при организации процесса удалённого обучения!

Управление образования города Даугавпилс приглашает принять участие в акции «Скажи спасибо Учителю!», выбрав того учителя, которому хочется сказать слова самой большой благодарности за вместе проведённые два с лишним месяца удалённого обучения. Своё спасибо и пожелания Учителю можете оставить здесь до 15 июня 2020 года: https://docs.google.com/forms/d/15PaY3PTQTOhGA4OQD54jEQIycrl0LMViMZqBwL5yDJI/edit

Ваше “Спасибо!” будет доставлено адресату и станет дополнительной мотивацией для Учителя расти и развиваться вместе со своими учащимися, а также будет использовано при подготовке мероприятий, посвящённых Дню Учителя.

С глубоким уважением
Marina Isupova
Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvaldes vadītāja
6 54 23110
marina.isupova@ip.daugavpils.lv